Photos from SOS/BirdLife Slovensko’s post

„LIFE21-NAT-SK-LIFE 4 STEPPE BIRDS OCHRANA A NÁVRAT STEPNÝCH DRUHOV VTÁKOV NA NÍŽINY SLOVENSKA“ JE NÁZOV NÁŠHO NAJNOVŠIEHO PROJEKTU LIFE, KTORÝ SI KLADIE AMBICIÓZNE CIELE V OCHRANE PRÍRODY A PRISPEJE K ZLEPŠENIU ZLÉHO STAVU V 9 CHRÁNENÝCH VTÁČÍCH ÚZEMIACH, V KTORÝCH OBNOVÍ TRADIČNÉ HOSPODÁRENIE A PASTVU. NAPRIEK TOMU VŠAK ČELÍ VÝRAZNÝM ATAKOM. AKTUÁLNE HROZÍ, ŽE MINISTERSTVO PROJEKT ZRUŠÍ. RADI BY SME UVIEDLI ZOPÁR FAKTOV, PRE KTORÉ JE DÔLEŽITÉ, ABY PROJEKT POKRAČOVAL A ABY POMOHOL OBNOVIŤ TRADIČNÉ HOSPODÁRENIE A PESTRÝ KRAJINNÝ RÁZ, TAM KDE ZANIKOL.

SOS/BirdLife Slovensko dlhodobo realizuje projekty, ktoré pomáhajú prírode. Naše projekty priamo napĺňajú medzinárodné dohovory, záväzky a strategické ciele Slovenska v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, taktiež v oblasti ochrany klímy prostredníctvom obnovy a revitalizácie mokradí. Envirorezort reportuje naše výsledky v rámci akčných plánov a plnenia strategických dokumentov ochrany prírody aj voči EK. SOS/BirdLife Slovensko vystupuje ako relevantný partner pri napĺňaní mnohých cieľov na úseku ochrany prírody a monitoringu vtáctva, ktoré je zásadným indikátorom pri reportovaní stavu našej krajiny v súvislosti s národnými politikami. V mnohých činnostiach suplujeme štát, nakoľko naša motivácia a odhodlanie nekončia po 8 hodinovom pracovnom čase, a preto sme ochotní a schopní implementovať časovo, administratívne a logisticky náročné projekty, aké na úrovni štátnych organizácií často kolabujú práce v dôsledku nedostatočných kapacít štátneho aparátu.

Projekt LIFE 4 STEPPE BIRDS sa implementuje v 9 CHVÚ, napríklad najväčšie CHVÚ Dolné Považie má viac ako 34 tisíc hektárov. Ide o územia, kde ochrana prírody dlhodobo ťahá za kratší koniec. Prevažujú lány monokultúr poľnohospodárskych plodín s nulovou šancou pre vzácne vtáčie druhy. Zároveň v týchto územiach Vláda SR v rokoch 2017 až 2023 schválila strategické dokumenty ochrany prírody na 30 ročné obdobia, kde si identifikovala ciele, ktoré tu chce dosiahnuť pre zlepšenie stavu ochrany prírody. Náš projekt prispieva priamo k napĺňaniu dokumentácie ochrany prírody, ktorej schvaľovanie bolo v značnej miere realizované vládnucou garnitúrou v rokoch 2016-2020.

Ciele projektu sú v skratke:
– Na 700 ha území obnovíme pastvu hospodárskymi zvieratami. Napríklad dlhodobo zanedbané plochy, ktoré zarastajú náletovými drevinami budú spásať vodné byvoly, kravy, kone, ovce a kozy
– Na 140 ha obnovíme lúky na podmáčanej pôde, ktorá nie je vhodná na pestovanie iných plodín
– Inštalovanie 1600 búdok a polobúdok pre najohrozenejšie druhy vtákov
– Zlepšenie podmienok pre ubúdajúce a ohrozené druhy vtákov ako krakľa belasá, sokol kobcovitý, brehár čiernochvostý, kalužiak červenonohý, kačica chrapačka, ľabtuška poľná, strakoš kolesár, strakoš obyčajný, výrik lesný a šabliarka modronohá. Viaceré z týchto druhov bez aktívneho manažmentu a bez jeho podpory na Slovensku vyhynú. Ich situácia je oveľa vážnejšia ako u hlucháňa. Našťastie týmto druhom vieme pomôcť jednoduchšie ako hlucháňovi. Stačí ochota.

Obnova pastvy znamená mnoho čiastkových úloh, napríklad vysporiadanie pozemkov (spolupráca s farmármi, výkup, nájom, súhlasy a i.), budovanie pastevnej infraštruktúry (oplôtky, prístrešky, senníky, maštale a i.), nákup zvierat, nákup nevyhnutnej techniky, strojov a zariadení, a v neposlednom rade aj zamestnanie potrebného personálu na vybavenie všetkých týchto úkonov. Práve ataky na personálne výdavky, t.j. mzdy sú skloňované najčastejšie a sú dávané ako príklad „pricicania“ sa mimovládnych organizácií na štátny rozpočet. S týmto tvrdením zásadne nesúhlasíme. Ten kto pracuje s hospodárskymi zvieratami, určite vie, že si vyžadujú nasadanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni a bez ohľadu na sviatky, či nepriaznivé počasie. O zvieratá musí byť každý deň rovnako postarané. Takýto personál je zásadný pre aktivity, ktoré si kladú za cieľ obnovu tradičných foriem poľnohospodárskej činnosti vo forme ovčiarstva, pasienkárstva, chovu dobytku a obnovy tradícií na intenzívne obhospodarovaných nížinách. Ako čerešnička na torte bude v rámci predmetného projektu vybudovaná lokálna syráreň, ktorá bude svojou činnosťou propagovať potravinovú sebestačnosť a potrebu návratu k lokálnym chovom a producentov. A samozrejme bude produkovať zdravé slovenské potraviny.

Takmer 70 % celkového rozpočtu je alokovaných na dodanie služieb, tovarov a majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, čiže značná časť rozpočtu projektu putuje do národného hospodárstva k subjektov a ľuďom, ktorí budú na základe dodania služby, tovaru alebo poskytnutia svojich pozemkov z projektu profitovať. Na praktické aktivity ochrany prírody ide 51,27 % rozpočtu a na monitoring vtáctva len 4,07 %. Monitoring bol naplánovaný len v nevyhnutnej miere pre povinné sledovanie výsledkov projektu. Maximum rozpočtu sme sa snažili nastaviť tak, aby výsledok bolo vidieť priamo v regiónoch, kde sa projekt bude realizovať.

Personálne výdavky SOS/BirdLife Slovensko predstavujú asi tretinu rozpočtu projektu. V projekte zamestnáme odborníkov a terénnych pracovníkov, napríklad pastierov – pomáhame teda vytvárať pracovné pozície v poľnohospodárstve, ktoré inde už zanikli. Projekt tak prispeje k podpore lokálnej zamestnanosti najmä v oblasti poľnohospodárstva, nakoľko priamo v regiónov budú zamestnaní pastieri a ošetrovatelia pasúcich sa zvierat, vznikne schéma spolupráce a podpory lokálnych farmárov.

PROJEKT PRIAMO OBNOVUJE TRADÍCIE SLOVENSKÉHO VIDIEKA, PODPORUJE, PROPAGUJE A STIMULUJE POTRAVINOVÚ SEBESTAČNOSŤ. NAPĹŇA MEDZINÁRODNÉ ZÁVÄZKY SLOVENSKA V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY, BIODOVERZITY A KLÍMY. NAPĹŇA CIELE AKČNÝCH PLÁNOV. A HLAVNE REALIZUJE TO, ČO VŠETCI NA SLOVENSKU CHCEME ZMENIŤ – ZABRÁNIŤ UKONČENIU PASTVY, MIZNUTIU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT Z KRAJINY SO VŠETKÝMI NEBLAHÝMI DÔSLEDKAMI NA BIODIVERZITU A VIDIEK.

Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *