Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://bratislavskespravy.sk, prevádzkovateľom je spoločnosť iqeohas s.r.o.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Informácie o IP adresách návštevníkov našich stránok, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané na vašu identifikáciu, ale sú používané len na úhrnnej úrovni za účelom merania návštevnosti, celkového času stráveného na stránkach, počtu prehliadnutých stránok a pod. Tieto informácie používame k meraniu využitia našej stránky a na zlepšenie jej obsahu. Keď od vás s vaším súhlasom získame ďalšie osobné údaje, ako napr. vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu (napríklad prostredníctvom internetových formulárov alebo e-mailu), účel využitia týchto osobných údajov vám bude známy už z vami poskytnutého a nám zaslaného súhlasu.

V súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ vypracoval dokumentáciu o posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov a s ohľadom  na povahu, rozsah, účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby súčasne prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov vykonáva vždy na základe poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov  a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava, overuje, spracúva a používa osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov a v rozsahu a na účely uvedené v udelenom súhlase so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nie je v zákone o ochrane osobných údajov uvedené inak, poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné a dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Prevádzkovateľ si nebude udelenie súhlasu vynucovať, ani podmieňovať hrozbou odmietnutia informácie, zmluvného vzťahu, poskytnutia služby alebo zariadenia. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu dotknutá osoba berie na vedomie, že povinné údaje predstavujú také údaje, bez ktorých nie je možné uzatvoriť a plniť príslušnú zmluvu, uskutočňovať jej zmeny, jej ukončenie alebo poskytovať službu. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle po jej náležitej identifikácii, a to buď zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu redakcia@bratislavskespravy.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na právo a/alebo povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, resp. na zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa iných právnych predpisov.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného zohľadňuje:

  1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
  2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 zákona o ochrane osobných údajov,
  4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov.

Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.